Mogen wij u vragen om even de tijd te nemen om deze voorwaarden aandachtig te lezen.


Hartelijk welkom op de 'Vliegclub Ursel' website (hierna "de site"), de officiële site van 'Vliegclub Ursel VZW'.

Tenzij hierin anders bepaald, wordt de relatie tussen 'Vliegclub Ursel' en haar Gebruikers uitsluitend beheerst door deze voorwaarden die de Gebruiker geacht wordt te hebben gelezen en aanvaard. Indien u niet akkoord gaat met elke bepaling van deze voorwaarden, gelieve de site dan niet te gebruiken.

Mocht u bijzondere diensten aankopen op de site, dan kan 'Vliegclub Ursel' u van tijd tot tijd aanvullende richtlijnen, regels en policies toesturen die op deze diensten van toepassing zijn, en die allemaal deel uitmaken van deze voorwaarden en van toepassing zijn bij Uw gebruik van de site.

'Vliegclub Ursel' kan van tijd tot tijd de voorwaarden aanpassen en de wijzigingen posten op de site. Wanneer u de site gebruikt nadat wijzigingen gepost zijn, dan geeft u door uw gebruik aan deze wijzigingen te hebben aanvaard. Voor de betekenis van de definities gebruikt in deze voorwaarden, zie punt 10 hierna.

1. Identificatie

Vliegclub Ursel VZW (0419.464.721) is de verkoper van de diensten die getoond worden op de site. Het adres van Vliegclub Ursel VZW is Urselseweg 183a, 9910 Aalter, België.

U kan Vliegclub Ursel VZW contacteren als volgt:

2. Correctheid van de inhoud

Vliegclub Ursel VZW doet haar best om de informatie op de site tijdig aan te passen. Het is evenwel niet mogelijk om alle fouten uit te sluiten. Er kunnen onjuistheden of typfouten in de informatie en andere gegevens op de site voorkomen. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de productinformatie correct is. Van tijd tot tijd wijzigen wij de informatie op de site zonder u daarvan in kennis te stellen. Wij behouden ons het recht voor zulks te doen naar ons goeddunken. Vliegclub Ursel VZW kan niet garanderen dat de site ononderbroken of foutloos zal functioneren, dat gebreken onmiddellijk zullen worden opgelost, of dat de site of de server die de site beschikbaar maakt vrij is van virussen of anderen schadelijke componenten. Vliegclub Ursel VZW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de site, de inhoud of mogelijke fouten.

3. Prijzen

De prijs van de diensten die u bestelt is de prijs die weergegeven wordt op de site op het ogenblik waarop u uw bestelling bevestigt en wordt weergegeven op de e-mail bevestiging van ontvangst van uw bestelling. Alle prijzen zijn in €, inclusief 21% BTW.

Mochten we een fout vinden in de prijs van de diensten die u heeft besteld, dan zullen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om hetzij uw bestelling te herbevestigen aan de correcte prijs hetzij uw bestelling te annuleren. Indien u annuleert dan storten we het geld terug dat u al zou hebben betaald.

4. Wijziging of annulering van een evenement

In geval van annulering van het evenement na de start van de verkoop zal Vliegclub Ursel alle inspanningen leveren om de tickets van de kopers zo snel mogelijk terug te betalen. Bij iedere wijziging op vlak van locatie, tijdstip van de start van het evenement en wijziging van de inhoud , indien de ticketverkoop al gestart is, zal de mogelijkheid gegeven worden aan de kopers om hun ticket terugbetaald te krijgen, indien deze hun ticket niet meer wensen.

5. Beperking van aansprakelijkheid

De voorwaarden doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade (inclusief verlies van winst) die mogelijks voortvloeit uit uw gebruik of vertraging of niet beschikbaarheid van de site, de inhoud ervan of een link naar een andere website. Onze aansprakelijkheid overschrijdt nooit de waarde van de aankoopprijs van de diensten.

6. Vragen, klachten, opmerkingen en klantendienst

Indien u vragen hebt, of indien u technische problemen ondervindt in de toegang tot deze site, gelieve contact op te nemen met: info@vliegclubursel.be.

7. Beperking van gebruik en intellectuele eigendomsrechten

Alle merknamen, productnamen, en titels gebruikt op de site zijn merken of namen van Vliegclub Ursel VZW of van derden. U kan deze merken of namen niet gebruiken of reproduceren zonder een inbreuk te maken op de rechten van de houder ervan. Alle site design, teksten, documenten, filmpjes en andere diensten, en de selectie en de voorstelling ervan zijn beschermd door auteursrecht van Vliegclub Ursel VZW of haar partners. U kan enkel een elektronische kopie maken en delen van de site printen voor zover dit noodzakelijk is om een bestelling te plaatsen, of om de site te gebruiken als informatiebron bij de keuze van uw bestelling. Het is u niet toegestaan enig ander gebruik te maken van de informatie en gegevens op de site, inbegrepen reproductie om enige andere reden dan zoals hiervoor aangegeven. Wijziging, verdeling of (her)publicatie is evenmin toegelaten. Mocht u gegevens en/of informatie van deze site willen gebruiken, dan dient u hiervoor voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Vliegclub Ursel VZW te bekomen.

8. Gebruik van informatie en suggesties

Wanneer u aan 'Vliegclub Ursel' enige informatie, materiaal of suggestie of opmerking overmaakt over de site, over de manier waarop 'Vliegclub Ursel' business doet, of over het functioneren van de site, dan behoudt 'Vliegclub Ursel' zich het recht voor dit materiaal, deze informatie, suggestie of opmerking te gebruiken zonder compensatie voor u of erkenning naar u toe. U geeft hierbij aan 'Vliegclub Ursel' een niet-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde, kosteloze licentie om dergelijk materiaal en/of informatie te gebruiken, geheel of gedeeltekijk. Gebruik door 'Vliegclub Ursel' van informatie waardoor u geïdentificeerd kan worden (zoals bv uw naam, adres, telefoonnummer), wordt geregeld door het privacy-beleid van deze site.

9. Gebruik van uw suggesties aan 'Vliegclub Ursel' voor nieuwe diensten, functies of processen

(a) uw suggestie gebeurt niet op basis van vertrouwelijkheid en schept geen enkele verplichting voor 'Vliegclub Ursel'.

(b) 'Vliegclub Ursel' heeft het recht om uw suggestie en het materiaal dat u ons toestuurt te behouden, er copies van te maken en het te behouden in haar dossiers.

(c) Er bestaat geen enkele verplichting voor 'Vliegclub Ursel', en deze kan ook niet verondersteld worden, door het louter feit van ontvangst of bekijken/onderzoeken van enige suggestie, tot wanneer er een schriftelijke overeenkomst bestaat die is ondertekend door uzelf en door 'Vliegclub Ursel', in welk geval de verplichtingen van 'Vliegclub Ursel' beperkt zijn tot wat er in voornoemde schriftelijke overeenkomst is bepaald.

10. Pivacy-beleid

We vinden uw privacy belangrijk. U kan ons privacy-beleid raadplegen door hier te klikken. Door versturen van gegevens via een formulier op de site geeft u te kennen dat u akkoord gaat met het verzamelen, verwerken, en het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons privacy-beleid.

11. Definities

In het kader van deze voorwaarden hebben de hierna genoemde begrippen de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald:

  • Voorwaarden: deze voorwaarden en al haar toevoegingen of bijwerkingen.
  • Gebruiker: iemand die door het ingeven van het adres van de site of door het volgen van een link op de site terecht komt en deze gebruikt voor informatieve doeleinden of om een bestelling te plaatsen.
  • Site: verzameling van bij elkaar horende pagina's op het wereldwijde web gegroepeerd onder het adres https://www.vliegclubursel.be.

12. Toepasselijke wetgeving

Enig geschil aangaande de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van deze voorwaarden wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, onverminderd het recht van de consument om een geschil te brengen voor de rechter die bevoegd is op basis van een dwingende wetsbepaling. De Gebruiker aanvaardt binnen het kader van het gebruik van de site het elektronisch bewijs (bv. e-mails, back-up, etc.). Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig mocht verklaard worden of anderszins niet van toepassing, dan blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate waarin toegelaten door de wet, voor zover de nietigheid van de betrokken voorwaarde niet de essentie van de voorwaarden aantast.

13. Volledigheid

Deze voorwaarden vervangen alle eerdere voorwaarden. Voor alle vragen, opmerkingen, of technische problemen, gelieve contact op te nemen met info@vliegclubursel.be of telefonisch op +32 477 48 84 61.

Deze voorwaarden zijn laatst bijgewerkt op 19 april 2022.